De energietransitie

In 2015 is in Parijs het Klimaatakkoord gesloten met als doel om de verdere opwarming van de aarde een halt toe te roepen. De Nederlandse regering heeft het Klimaatakkoord van 2015 vertaald naar een nationaal klimaatakkoord. Hieruit zijn de Regionale Energiestrategieën (RES) voortgekomen.

In 2021 heeft Zeeland als eerste regio zijn RES 1.0 gepresenteerd met daarin de wijze waarop Zeeland regionaal bijdraagt aan het Klimaatakkoord. Inmiddels is ook de RIS3 uitgewerkt. De RIS3 gaat uit van de specifieke kracht van Zuid-Nederland en stimuleert innovaties die regionaal economische impact hebben én op regionale en internationale schaal tot maatschappelijke impact leiden.

In de Zeeuwse RES staan grootschalige, bedrijf overschrijdende en kleinschaligere maatregelen vermeld. 
 

Bedrijf overschrijdende maatregelen 

 • Aanleg van een buisleidinginfrastructuur voor verdere CO2-reductie (CUST) 
 • Het uitwisselen van restwarmte en –koude tussen bedrijven 
 • Ontwikkeling van 380kV en 150kV aansluitingen op verschillende strategische locaties 
 • Grootschalige opwekking duurzame elektriciteit en productie van groene waterstof 

Maatregelen binnen bedrijfsgrenzen

 • Het reduceren van de energievraag in productieprocessen (denk aan isoleren en productieprocessen aanpassen en/of slimmer aansturen) 
 • Overgang van aardgas naar duurzame en schone elektriciteit, in combinatie met het elektrificeren van industrieel equipment 
 • Verduurzaming van bedrijfsgebouwen door isolatie en verwarming met duurzame energie 
 • Elektrificeren van zowel personen- als goederenvervoer 
 • Overgang van fossiele brandstoffen naar groene waterstof
  Itis

   Verplichtingen volgens EED

   Met name grotere bedrijven en bedrijven met een relatief hoog energieverbruik zijn verplicht om eens in de 4 jaar een audit uit te voeren in het kader van de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Deze richtlijn heeft tot doel om het energieverbruik van bedrijven substantieel te verminderen. 
    

   Energietransitie gaat niet vanzelf

   Zowel het concreet maken van de maatregelen van de Zeeuwse RES als het (verplicht) uitvoeren van de (EED-)maatregelen gaat niet vanzelf. Ondanks het belang van de energietransitie ligt de focus bij veel ondernemers op hun primaire proces. Daarnaast ontbreekt het, zoals eerder vermeld, vaak aan capaciteit en de specifieke kennis die nodig is om de maatregelen uit te voeren en een te versnipperd landschap aan ondersteuningsinitiatieven. In het volgende hoofdstuk gaan we verder in op de uitdagingen die ondernemers hierin tegenkomen. 

    

   Naar de uitdaging