Implementatie Transitiecoaching

Tijdens de ontwikkeling van de Transitiecoaching aanpak heeft KicMPi veel afgestemd met stakeholders in de regio. Dit heeft een kansrijke aanpak opgeleverd die rekening houdt met de werkwijze van andere (netwerk) organisaties. Ook is uitgebreid over de implementatie van Transitiecoaching gesproken. Hoewel het nut en belang van de aanpak voor iedereen duidelijk is, is niet iedere organisatie in staat de aanpak direct in de eigen organisatie toe te passen. We gaan daarom uit van een gefaseerde aanpak die begint bij KicMPi en een aantal kernpartners en gaandeweg uitgebreid zal worden.

Fase 1: een pilot rond KicMPi

Hoewel KicMPi een aantal elementen uit de Transitiecoaching aanpak al toepast, is met name het concept van de Transitietafel nieuw. Dit vraagt samenwerking met andere partijen. In de eerste fase wil KicMPi daarom de lead nemen om een pilot uit te voeren die gericht is op het toetsen van de werkwijze rond de Transitietafel.

 • De pilot duurt 6 maanden. In deze periode willen we maandelijks een Transitietafel-overleg plannen. Tijdens dit overleg zullen de partners telkens enkele cases presenteren en met elkaar bespreken. Deze cases worden door de partners op eigen initiatief opgehaald.  
 • In deze pilot toetsen we welke informatie moet worden opgehaald tijdens de intakegesprekken met bedrijven, hoe we deze met elkaar delen, welke kennis en ervaring nog ontbreekt, hoe we het proces kunnen verbeteren, hoe samenwerking met andere regionale initiatieven verloopt, etc.  
 • De pilot start in februari 2023 en loopt tot en met juli. Hierna volgt een evaluatiemoment.  
 • KicMPi heeft hierin de leiding; Impuls Zeeland, HZ University of Applied Sciences, Dockwize en Rewin hebben toegezegd om deel te nemen aan de pilot;
 • KicMPi zal in deze periode actief cases ophalen bij haar leden. Hierbij ligt de focus op welke behoefte er leeft en hoe industrieel onderhoud een bijdrage kan leveren aan de energietransitie. Ook zal de kennis van het KicMPi-team worden ingezet om cases van andere partners te evalueren.
 • Impuls Zeeland zorgt in deze pilot voor afstemming met andere regionale initiatieven zoals de RES, SDR, het Ondernemersloket en het Expertplatform. Ook zullen cases worden ingebracht vanuit de agro-food sector.
 • Dockwize brengt met name kennis in rond ondernemerschap, kijkt of er ondernemers zijn met een coachingbehoefte op dit vlak en kijkt of bedrijfscases geschikt zijn voor de Dockwize Challenge aanpak.
 • Rewin zal vanuit West-Brabant enkele cases inbrengen en opent de deur naar het netwerk van leveranciers in hun regio.  
 • HZ University of Applied Sciences brengt kennis in rondom energietransitie, kijkt of er studenten kunnen worden ingezet in het uitwerken van bedrijfscases en kijkt of cases verder onderzoek vragen. Verder zal de HZ ook kijken welke opleidings- of trainingsbehoefte de Transitiecoaches hebben en hoe hier iets mee gedaan kan worden.

Fase 2: formaliseren van de samenwerking

Als de pilot succesvol blijkt, is er de ambitie om het samenwerkingsverband te formaliseren. Uiteraard zullen de verbeterpunten uit de pilot verwerkt worden in de aanpak. Op dat moment wordt ook beslist welke partner de regierol op zich neemt. Het formeel deelnemen aan de Transitiecoaching aanpak is uiteraard op vrijwillige basis maar is zeker niet vrijblijvend. Tijdens de pilotfase zal bepaald worden over welke aspecten afspraken gemaakt moeten worden tussen de partners, zoals over het ter beschikking stellen van coaches, het inbrengen van bedrijfscases, het deelnemen aan de Transitietafel, welke partner de lead heeft, hoe de administratieve organisatie eruit ziet, hoe bedrijven betrokken worden, hoe communicatie wordt opgezet, welke kosten ermee gemoeid zijn, etc.  

Zodra het samenwerkingsverband geformaliseerd is, zal de werkwijze worden voortgezet.  

Fase 3: uitbreiding 

Gaandeweg zullen naar verwachting ook andere organisaties en netwerken willen aansluiten bij het Transitiecoaching initiatief. Wellicht zal de rol van Transitiecoach formeler worden neergezet en worden opleiding en training belangrijker. Ook zal de organisatie om Transitiecoaching heen verder ontwikkelen zoals op het vlak van ambitiebepaling, aansturing, regionale afstemming, communicatie, beschikbaar maken en houden van coaches, financiering, etc.

HZ University of Applied Sciences, Pádraig Naughton

Binnen HZ is Pádraig actief in het lectoraat ‘Asset Management’. Wat ze daar onderzoeken, sluit volgens hem perfect aan bij de Transitiecoaching aanpak. “Men richt zich bij de energietransitie vaak vooral op het ‘hoe’ van de implementatie in de fabriek. Vanuit het lectoraat Asset Management kijken we graag verder. Wat zijn de lange termijn consequenties van bepaalde implementaties? Wat zijn de risico’s en hoe zit het over een aantal jaren met de prestaties, de betrouwbaarheid, het onderhoud en de duurzaamheid? Met deze invalshoek en kennis kunnen we de cases vanuit een extra perspectief beoordelen.”

Lees het interview

Paidraig Naughton

Samenwerking en afstemming met de RES

Op verzoek van de Provincie Zeeland is specifiek aandacht gevraagd voor de afstemming tussen de Transitiecoaching aanpak van KicMPi en de aanpak die de RES heeft om Zeeuwse ondernemers te helpen met energievraagstukken.  

Ten eerste is het goed om het verschil in focus tussen beide te duiden:  

 • KicMPi richt zich vooralsnog op procesindustrie in en buiten Zeeland en met name op haar leden, op energietransitie in brede zin (besparing, elektrificatie, alternatieve brandstoffen) en op een snelle uitbreiding naar de digitale en grondstoftransitie. Inhoudelijk worden cases altijd vanuit een onderhoudsperspectief benaderd.
 • RES acteert vooralsnog op energiebesparing bij Zeeuwse bedrijven met uitbreiding naar energietransitie in brede zin.

Tijdens de pilotfase van Transitiecoaching zal samenwerking tussen beide initiatieven op de volgende aspecten worden opgezet:

 • Het bedrijfsbezoek: wie bezoekt welke bedrijven en met welke insteek. 
 • Het evalueren van cases: de transitietafel lijkt een logische evaluatieplek als neutraal en onafhankelijk orgaan waar vanuit verschillende expertises naar een case wordt gekeken, waar cross sectorale kennis wordt ingezet en waar gebruik wordt gemaakt van elkaars (leveranciers)netwerk. Leveranciers maken hier echter geen deel van uit. 
 • Het breder inzetten van het RES Expertplatform: het lijkt logisch om de 9 deelnemers aan het platform in de uitvoeringsfase in te zetten, aangevuld met een aantal experts als inhoudelijke verdieping nodig is.

Samenwerking en afstemming met de RES

Op verzoek van de Provincie Zeeland is specifiek aandacht gevraagd voor de afstemming tussen de Transitiecoaching aanpak van KicMPi en de aanpak die de RES heeft om Zeeuwse ondernemers te helpen met energievraagstukken.  

Ten eerste is het goed om het verschil in focus tussen beide te duiden:  

 • KicMPi richt zich vooralsnog op procesindustrie in en buiten Zeeland en met name op haar leden, op energietransitie in brede zin (besparing, elektrificatie, alternatieve brandstoffen) en op een snelle uitbreiding naar de digitale en grondstoftransitie. Inhoudelijk worden cases altijd vanuit een onderhoudsperspectief benaderd.
 • RES acteert vooralsnog op energiebesparing bij Zeeuwse bedrijven met uitbreiding naar energietransitie in brede zin.

Tijdens de pilotfase van Transitiecoaching zal samenwerking tussen beide initiatieven op de volgende aspecten worden opgezet:

 • Het bedrijfsbezoek: wie bezoekt welke bedrijven en met welke insteek. 
 • Het evalueren van cases: de transitietafel lijkt een logische evaluatieplek als neutraal en onafhankelijk orgaan waar vanuit verschillende expertises naar een case wordt gekeken, waar cross sectorale kennis wordt ingezet en waar gebruik wordt gemaakt van elkaars (leveranciers)netwerk. Leveranciers maken hier echter geen deel van uit. 
 • Het breder inzetten van het RES Expertplatform: het lijkt logisch om de 9 deelnemers aan het platform in de uitvoeringsfase in te zetten, aangevuld met een aantal experts als inhoudelijke verdieping nodig is.